| Strona Główna
| Informacje
| Szkolny Klub Sportowy
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum


  

Rozdział 1 - Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny
 

Paragraf 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę "Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy" w skrócie "W - M SZS" zwany dalej "Związkiem".

Paragraf 2.
Terenem działania Związku jest obszar województwa warmińsko - mazurskiego, a siedzibą władz miasto Olsztyn.

Paragraf 3.
1. W - M SZS jest Związkiem szkolnych stowarzyszeń kultury fizycznej, ich
związków oraz innych stowarzyszeń, których cele są zbieżne z celami W - M
SZS i posiada osobowość prawną.
2. Związek działa zgodnie:
a) z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach;
b) z ustawą o sporcie;
c) z ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie;
d) Statutem i Uchwałami władz Związku.

 

Paragraf 4.
1. Związek jest członkiem zwyczajnym Szkolnego Związku Sportowego.
2. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
kultury fizycznej.

 

Paragraf 5.
Związek posiada jednostki terenowe na obszarze swojego działania.
 

Paragraf 6.
Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Paragraf 7.
1. Związek opiera swoją działalność głównie na aktywności społecznej
ogółu swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.
3. Związek jest organizacją o celach nie zarobkowych, a wszelkie uzyskane
w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań
statutowych.
4. Związek nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w
stosunku do członków, członków organów, pracowników Związku, a także osób będących ich bliskimi;
b) przekazywać majątku na rzecz członków Związku, organów lub
pracowników Związku;
c) nie stosuje się zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych -
od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 1.3. Do
osób bliskich, o których mowa w ust. 1. zalicza się :
*współmałżonka;
*krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia;
*powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej;
*osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.