| Strona Główna
| Informacje
| Szkolny Klub Sportowy
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum


  

Rozdział 3 - Członkowie Związku ich prawa i obowiązki
 

Paragraf 10.
Członkowie dzielą się na:
1. zwyczajnych;
2. honorowych;
3. wspierających.
 

Paragraf 11.
Członkami zwyczajnymi Związku mogą być:
1. Powiatowe, Miejskie, Gminne Szkolne Związki Sportowe z osobowością
prawną oraz Międzyszkolne Kluby Sportowe, Szkolne i Uczniowskie Kluby
Sportowe z osobowością prawną;
2. regulaminowe - Powiatowe, Miejskie, Gminne Szkolne Związki Sportowe,
Międzyszkolne Kluby Sportowe i Szkolne Kluby Sportowe;
3. inne stowarzyszenia, o których mowa w paragrafie 3.

 

Paragraf 12.
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu szkolnego.
Godność Członka honorowego Warmińsko - Mazurskiego Szkolnego Związku
Sportowego nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu.
 

Paragraf 13.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna uznająca, popierająca i wspomagająca realizację celów i zadań określonych statutem Związku.

Paragraf 14.
Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1. uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Zjeździe Delegatów
Wojewódzkiego Szkolego Związku Sportowego,
2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
3. otrzymywania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej
statutowej działalności,
4. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Związek.

 

Paragraf 15.
Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków
zwyczajnych bez czynnego prawa wyboru.
 

Paragraf 16.
Członkowie wspierający mają prawo przysługujące członkom zwyczajnym z
wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

 

Paragraf 17.
Do obowiązków członków należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu Związku, regulaminów i uchwał władz Związku,
2. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
3. czynne uczestnictwo w życiu sportowym i organizacyjnym Związku,
4. regularne opłacanie składki członkowskiej.
 

Paragraf 18.
Członkostwo ustaje wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku;
2. wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz
Związku,
3. rozwiązania się Związku.

Paragraf 19.
Członkom zwyczajnym i uczestnikom, za wzorowe wykonywanie zadań i
obowiązków, za aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej oraz za
osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:
1. nagrody;
2. dyplomy i odznaki honorowe,
3. pochwały ustne i pisemne.

Paragraf 20.
W stosunku do członków zwyczajnych i uczestników, za naruszenie postanowień statutu lub władz Związku stosowane są następujące kary:
1. upomnienie ustne ,
2. upomnienie pisemne,
3. pozbawienie członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie.