| Strona Główna
| Informacje
| Szkolny Klub Sportowy
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum


  

Rozdział 4 - Władze Wojewódzkiego SZS
 

Paragraf 21.
Władzami Wojewódzkiego Związku są:
1. Wojewódzki Zjazd Delegatów;
2. Zarząd Wojewódzki;
3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna.


Paragraf 22.
1. Najwyższą władzą Związku jest Wojewódzki Zjazd Delegatów, który może
być zwyczajny lub nadzwyczajny;
2. Termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad Zarząd wojewódzki podaje do
wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu;
3. W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym
delegaci wybrani na zjazdach powiatowych, miejskich i gminnych, członkowie
ustępującego Zarządu Warmińsko - Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz inne osoby zgodnie z ordynacją wyborczą ustaloną przez Zarząd Wojewódzki;
4. Wojewódzki Zjazd Delegatów jest prawomocny w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 delegatów uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu;
5. Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów;
6. W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
a) członkowie wspierający, którzy nie zostali wybrani delegatami;
b) osoby zaproszone przez Zarząd Wojewódzki;
c) osoby prawne zgodnie z ordynacją wyborczą.

 

Paragraf 23.
Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów zwołany jest przez Zarząd Wojewódzki na podstawie:
1. uchwały Zarządu Wojewódzkiego;
2. wniosku Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;
3. wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

Paragraf 24.
Do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów należy:
1. uchwalanie kierunków działalności programowej Związku;
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu
Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;
3. udzielanie absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu na wniosek
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;
4. wybór Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz
delegatów na Krajowy Zjazd;
5. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Wojewódzki,
Wojewódzką Komisję Rewizyjną oraz delegatów.

Paragraf 25.
1. Zarząd Wojewódzki składa się z 15 - 29 członków wybranych przez
Wojewódzki Zjazd Delegatów;
2. Zarząd Wojewódzki wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 7 - 11
osób, w tym przewodniczącego, 3 wiceprzewodniczących, sekretarza i
skarbnika;
3. Kadencja Zarządu Wojewódzkiego trwa 4 lata;
4. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego odbywają się w miarę potrzeby nie
rzadziej jednak niż dwa razy w roku, natomiast posiedzenia Prezydium zgodnie z regulaminem Zarządu W - M SZS;
5. Członkowie władz wojewódzkich pełnią swoje funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Wojewódzkiego Związku;
6. Jeżeli inne postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej - uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w I terminie lub bez względu na obecność liczby osób uprawnionych do głosowania w II terminie.
 

Paragraf 26.
Do kompetencji Zarządu Wojewódzkiego należy:
1. reprezentowanie Związku w województwie i występowanie w jego imieniu;
2. wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów;
3. kierowanie działalnością Związku w województwie;
4. współdziałanie z Zarządem Głównym Związku;
5. uchwalanie i realizowanie budżetu;
6. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
7. do realizacji zadań statutowych Zarząd Związku zatrudnia pracowników;
8. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia funkcji lub zawieszenia
członków;
9. powoływanie komisji, zespołów stałych, okresowych oraz uchwalanie
regulaminów ich działalności;
10. składanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji
wniosków i zaleceń pokontrolnych;
11. przyjmowanie informacji o działalności Prezydium;
12. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji
Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;
13. ustalenie zasad ordynacji wyborczej.


Paragraf 27.
1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna składa się z 5 - 7 członków. Spośród
członków Komisja wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza;
2. Do kompetencji Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej Związku
ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej;
b) przedstawienie na Wojewódzkim Zjeździe delegatów wniosku o
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
3. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez
niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
Wojewódzkiego i Prezydium z głosem doradczym.

Paragraf 28.
Uzupełnienie składu władz:
1. Władze Związku mogą zastosować prawo uzupełniania;
2. Liczba członków władz pochodzących z uzupełniania nie może przekroczyć
1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.