| Strona Główna
| Informacje
| Szkolny Klub Sportowy
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum


  

Rozdział 7 - Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku
 


Paragraf 34.
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną
większością 2/3 głosów delegatów Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów przy
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

Paragraf 35.
1. Rozwiązanie się związku następuje na mocy uchwały przyjętej
większością 2/3 głosów delegatów Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów przy
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała powinna określić tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie
jego majątku.