| Strona Główna
| Informacje
| Szkolny Klub Sportowy
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum


  

Statut Warmińsko - Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego
 
Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy jest dobrowolnym, powszechnym
i samorządnym stowarzyszeniem sportowo - wychowawczym - uczniów,
nauczycieli, rodziców i innych osób działających dla dobra sportu szkolnego.
 
Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy jest rzecznikiem promocji
zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego
młodzieży szkolnej.
 
Realizuje zadania w dziedzinie sportu, kultury fizycznej i zdrowia określone
przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i odpowiednie władze
samorządowe.·         Rozdział 1 - Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

 

·         Rozdział 2 - Cele Związku i sposoby ich realizacji

 

·         Rozdział 3 - Członkowie Związku ich prawa i obowiązki

 

·         Rozdział 4 - Władze Wojewódzkiego SZS

 

·         Rozdział 5 - Terenowe jednostki organizacyjne Związku

 

·         Rozdział 6 - Majątek i fundusz Związku

 

·         Rozdział 7 - Zmiana statutu i rozwiązanie się ZwiązkuStatut zatwierdzono na XV Wojewódzkim Zjaździe Delegatów Warmińsko -
Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego dnia 12 listopada 2012 roku.