Rozdział 2 - Cele związku i sposoby ich realizacji

 
| Strona Główna
| Informacje
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraf 8.
Celem Związku jest:
1. realizowanie zadania określonego uchwałami władz Szkolnego Związku
Sportowego;
2. wychowanie młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i
prawych obywateli;
3. krzewienie kultury zdrowotnej i fizycznej wśród młodzieży szkolnej;
4. rozwijanie zainteresowań sportowych wśród młodzieży szkolnej;
5. organizowanie osób dorosłych do działań na rzecz rozwoju kultury
fizycznej wśród młodzieży szkolnej.


Paragraf 9.
Związek realizuje swoje cele przez:
1. rozwijanie kultury zdrowotnej i higienicznego trybu życia wśród
młodzieży szkolnej;
2. organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej wśród młodzieży
szkolnej;
3. tworzenie warunków organizacyjnych do szkolenia młodzieży
utalentowanej sportowo;
4. rozwijanie sieci szkolnych, uczniowskich i międzyszkolnych klubów
sportowych regulaminowych i z osobowością prawną;
5. szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów
sportowych;
6. doskonalenie i szkolenie działaczy dla potrzeb sportu szkolnego;
7. współpraca z Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego w zakresie spraw wynikających ze Statutu Związku;
8. organizowanie imprez i zawodów sportowych;
9. organizowanie obozów szkoleniowych dla młodzieży szkolnej w różnych
formach;
10. podejmowanie działań na rzecz modernizacji i rozbudowy szkolnych
urządzeń i obiektów sportowych;
11. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i służącej wyłącznie do realizacji celów statutowych;
12. współdziałanie z innymi stowarzyszeniami w dziedzinie kultury
zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej.

 

 [ Wróć ]


.