| Strona Główna
| Informacje
| Mały Mistrz
| Szkolny Klub Sportowy
| Aktywnie spędzam czas na sportowo
| Przetarg
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum

Animator Osób Niepełnosprawnych - Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki


Współpracujemy z

   

Witamy Państwa na Naszej stronie internetowej.


Nasz email: wmszs@szs.olsztyn.pl

                             
      
      

Szanowni Państwo,

poniżej załączamy pismo dotyczące aplikacji mobilnej dla nauczycieli prowadzących w ramach programu SKS. Zachęcamy do obejrzenia filmu, który przedstawia jej funkcjonalność - FILM

Aplikację można pobrać, wyszukując ją bezpośrednio w sklepie Play bądź pod poniższym linkiem: LINK

Przypominamy, że wystartowała strona internetowa programu - www.szkolnyklubsportowy.pl

Jesteśmy też na Facebooku - FACEBOOK - to tutaj znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące programu.

Pismo dla nauczycieli [pobierz]


Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się dwa pisma dla nauczycieli, które dotyczą ewaluacji programu SKS - badań socjologicznych oraz testów sprawnościowych.

Ewaluacja programu SKS [pobierz]
Realizacja testów sprawnościowych [pobierz]


WAŻNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI SKS

Wypłata wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w ramach programu Szkolny Klub Sportowy od miesiąca września nastąpi po:
- dostarczeniu w formie papierowej ewidencji godzin czasu pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia;
- uzupełnieniu dziennika zajęć, na platformie SKS od początku uczestnictwa w programie;
- uzupełnieniu brakującej dokumentacji nauczycieli prowadzących zajęcia.

Realizacja Programu SKS - Ważne informacje [pobierz]


 • Terminarz rozgrywek Wojwódzkich Turniejów na Orlikach [pobierz]

 • Terminarz i regulamin Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2017/2018 [pobierz]


  WAŻNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI SKS

  Pismo dla nauczycieli [pobierz]

  Instrukcja osługi dziennika [pobierz]


  Komunikaty końcowe Finału Krajowego w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców SP - 08.06-10.06.2016 Olecko
  Wyniki dziewcząt [pobierz]
  Wyniki chłopców [pobierz]


  UWAGA ORGANIZATORZY IMPREZ SPORTOWYCH

  Przypominamy organizatorom imprez sportowych, że zawody z udziałem drużyn tylko z jednego powiatu nie będą traktowane jako rejony czy półfinały, ale jako zawody powiatowe. W związku z tym nie będą finansowane przez W-M SZS.

  Z poważaniem
  Przewodniczący W-M SZS
  Wacław Wasiela


  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie sredecznie zaprasza wszystkich chętnych na przełajowe Biegi Grunwaldzkie, które odbędą się 26 Maja 2017 r na Polach Grunwaldzkich. Szczegółowe informacje w zakładce /baraże-finały/.

  z poważaniem
  Przewodniczący W-M SZS
  Wacław Wasiela


  UWAGA

  Dotyczy rozliczenia zajęć w ramach programu SKS:

  1. Rozliczenie godzin następuje po otrzymaniu od nauczyciela ewidencji godzin zlecenia/wersja papierowa/na adres W-M SZS oraz dzienniczka elektronicznego drogą e-mail.
  2. Liczba godzin w obydwu dokumentach musi być jednakowa.
  3. Według założeń programu zajęcia powinny być prowadzone dwa razy w tygodniu po godzinie zegarowej. Inne rozpisanie godzin zostanie odrzucone.
  4. Wstrzymane zostają wynagrodzenia osób posiadających niekompletną dokumentację dotyczącą programu.
  5. Szkoły, które nie przesłały dokumentacji potwierdzającej udział w wyznaczonym terminie zostały skreślone z listy.


  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, iż decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki został wybrany Operatorem Wojewódzkim programu Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo. Do programu zostało przyjętych 20 grup.

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż wszelkie informacje dotyczące programu SKS znajdują się w zakładce: Aktywnie spędzam czas na sportowo

  Ze sportowym pozdrowieniem
  Wacław Wasiela
  Przewodniczący W-M SZS

  Lista szkół zakwalifikowanych do programu [pobierz]


  UWAGA

  Został uruchomiony generator wniosków do programu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Link do strony z generatorem wniosków: www.aktywny.szs.pl

  Informacje o programie znajdują się również na szs.pl link

  Osoby, które przesłały wnioski do W-M SZS proszone są o założenia konta i ponowne wypełnienie wniosku w systemie. Zainteresowani programem powinni najpierw założyć konto w systemie programu i wypełnić dostępne tam wnioski, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu przesłać do biura W-M SZS: 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 lok.314.

  Wacław Wasiela
  Przewodniczący W-M SZS

  Założenia programu [pobierz]
  Informacje i wskazówki dot. programu [pobierz]


  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż ruszył nabór do programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych 2017. Rekrutacja do programu przeprowadzona będzie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie wniosku w formie Ankiety umieszczonej na stronie: ason.szs.pl

  Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

  Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o zarejestrowanie się na w/w stronie, wypełnienie wniosku, wydrukowanie go i przesłanie wraz z wymaganymi dokumentami i podpisami na adres W-M SZS: 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 lok.314 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2017 r.

  Założenia programu [pobierz]


  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie informuje, iż w naszym województwie w 2017 roku realizowany będzie Program: "Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo". Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 roku na adres W-M SZS: 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok. 314.

  Załączniki:
  1. ZMIANA! Założenia programu [pobierz]
  2. ZMIANA! Wniosek [pobierz]
  3. NOWOŚĆ! Oświadczenie nauczyciela [pobierz]


  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, iż decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki został wybrany Operatorem Wojewódzkim programu Szkolny Klub Sportowy. Do programu zostały przyjęte 544 grupy.
  W-M SZS jest w trakcie opracowywania dokumentacji niezbędnej do realizacji tego programu, która wkrótce zostanie zamieszczona na naszej stronie.

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż wszelkie informacje dotyczące programu SKS znajdują się w zakładce: Szkolny Klub Sportowy

  Ze sportowym pozdrowieniem
  Wacław Wasiela
  Przewodniczący W-M SZS

  NOWA lista szkół zakwalifikowanych do programu SKS [pobierz]


  UWAGA

  KIEROWNICY REJONÓW I REGIONÓW, ORGANIZATORZY ZAWODÓW

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy prosi o tworzenie komunikatów organizacyjnych i końcowych zgodnie z wymogami WMSZS. W przypadku, gdy dany komunikat nie będzie spełniał kryteriów nie zostanie umieszczony na stronie internetowej. Prosimy o stosowanie się do zaleceń

  Wzór komunikatu organizacyjnego [pobierz]
  Wzór komunikatu końcowego [pobierz]


  Szanowni Państwo

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie z przyjemnością informuje, że dnia 14 listopada 2016 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Program pod nazwą: "Szkolny Klub Sportowy" jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną - Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne.

  Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zająć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w roku systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60- minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15- osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla jednej grupy. Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie dwie grupy. Nauczyciele realizujący program otrzymują wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł /brutto/ za jedną jednostkę ćwiczebną. Szkoły i gminy nieodpłatnie udostępniają sprzęt i obiekty sportowe, co jest traktowane jako wkład własny w realizację programu.

  W związku z powyższym prosimy o składanie deklaracji o przystąpieniu do programu wraz z wypełnionym załącznikiem w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r. na adres e-mail: wmszs@szs.olsztyn.pl

  Załącznik - Wykaz grup ćwiczebnych [pobierz]


  UWAGA

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż w roku szkolnym 2016/2017 wszystkie placówki, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego wchodzącego w skład Kalendarza Imprez SZS zobowiązane są do zarejestrowania się do dnia 30.09.2016 roku w systemie SRS poprzez specjalną platformę internetową: www.srs.szs.pl

  W celu ułatwienia Państwu rejestracji, przedstawiamy poniżej instrukcję SRS opracowaną przez Szkolny Związek Sportowy. [pobierz]


  Nowa umowa-zlecenie dla opieki medycznej [pobierz]


  UWAGA

  KIEROWNICY REJONÓW I REGIONÓW, ORGANIZATORZY ZAWODÓW

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu terminów zawodów rejonowych i regionów ujętych w Regulaminie Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2016/2017. Przeprowadzenie zawodów niezgodnie z obowiązującymi terminami skutkować będzie brakiem ich dofinansowania ze strony WM SZS, a drużyny w nich uczestniczące nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu rozgrywek.


  Ważna informacja dla organizatorów imprez

  W związku ze zmniejszeniem dofinansowania imprez sportowych w roku 2014 Zarząd W-M SZS przypomina o przyjętych zasadach dotyczących finansowania sędziów oraz opieki medycznej na zawodach sportowych organizowanych przez nasze stowarzyszenie:

  Sędziowie

 • Etap zawodów: rejon - do 3 sędziów (w przypadku udziału w rozgrywkach 2 drużyn - 2 sędziów)
 • Etap zawodów: półfinały - od 2 do 4 sędziów (w zależności od ilości drużyn)
 • Etap zawodów: baraże - 2 sędziów
 • Opieka medyczna

  Czas trwania zawodów

 • do 5 godz. - 50,00 złotych brutto
 • powyżej 5 godz. - 70 złotych brutto
 • Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zastosowania się do powyższych ustaleń i przekroczenia ustalonych limitów nadesłane dokumenty będą zwracane do powtórnego rozliczenia

  Aktualna lista wypłat ekwiwalentów sędziowskich [pobierz]

  Umowa-zlecenie dla opieki medycznej [pobierz]

  Aktualne stawki sędziowskie [pobierz]

  Aktualna lista zgłoszeniowa [pobierz]


  Uwaga kierownicy regionów i rejonów - organizatorzy imprez rejonowych i regionalnych!!

  Przypominamy o obowiązku nadsyłania komunikatów (organizacyjnych i końcowych) na poniższy adres e-mail: komunikaty.wmszs@gmail.com. Prosimy jednak o prawidłowe tytułowanie komunikatów - np. Mistrzostwa rejonu I w siatkówce dziewcząt SPG oraz odpowiednie zapisanie pliku (*.doc). Prosimy także o nadsyłanie jedynie informacji na temat imprez rejonowych, półfinałowych oraz barażów i finałów wojewódzkich. Komunikaty dotyczące imprez powiatowych, bądź innych - niższego szczebla niż imprezy rejonowe - nie będą publikowane na stronie internetowej W-M SZS w Olsztynie.