| Strona Główna
| Informacje
| Mały Mistrz
| Szkolny Klub Sportowy
| Aktywnie spędzam czas na sportowo
| Przetarg
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum

Animator Osób Niepełnosprawnych - Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki


Współpracujemy z

   

Witamy Państwa na Naszej stronie internetowej.


Nasz email: wmszs@szs.olsztyn.pl

                             
      
      

WAŻNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI SKS

Pismo dla nauczycieli [pobierz]

Pytania i odpowiedzi związane z rejestracją [pobierz]


Komunikaty końcowe Finału Krajowego w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców SP - 08.06-10.06.2016 Olecko
Wyniki dziewcząt [pobierz]
Wyniki chłopców [pobierz]


UWAGA ORGANIZATORZY IMPREZ SPORTOWYCH

Przypominamy organizatorom imprez sportowych, że zawody z udziałem drużyn tylko z jednego powiatu nie będą traktowane jako rejony czy półfinały, ale jako zawody powiatowe. W związku z tym nie będą finansowane przez W-M SZS.

Z poważaniem
Przewodniczący W-M SZS
Wacław Wasiela


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie sredecznie zaprasza wszystkich chętnych na przełajowe Biegi Grunwaldzkie, które odbędą się 26 Maja 2017 r na Polach Grunwaldzkich. Szczegółowe informacje w zakładce /baraże-finały/.

z poważaniem
Przewodniczący W-M SZS
Wacław Wasiela


UWAGA

Dotyczy rozliczenia zajęć w ramach programu SKS:

1. Rozliczenie godzin następuje po otrzymaniu od nauczyciela ewidencji godzin zlecenia/wersja papierowa/na adres W-M SZS oraz dzienniczka elektronicznego drogą e-mail.
2. Liczba godzin w obydwu dokumentach musi być jednakowa.
3. Według założeń programu zajęcia powinny być prowadzone dwa razy w tygodniu po godzinie zegarowej. Inne rozpisanie godzin zostanie odrzucone.
4. Wstrzymane zostają wynagrodzenia osób posiadających niekompletną dokumentację dotyczącą programu.
5. Szkoły, które nie przesłały dokumentacji potwierdzającej udział w wyznaczonym terminie zostały skreślone z listy.


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, iż decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki został wybrany Operatorem Wojewódzkim programu Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo. Do programu zostało przyjętych 20 grup.

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż wszelkie informacje dotyczące programu SKS znajdują się w zakładce: Aktywnie spędzam czas na sportowo

Ze sportowym pozdrowieniem
Wacław Wasiela
Przewodniczący W-M SZS

Lista szkół zakwalifikowanych do programu [pobierz]


UWAGA

Został uruchomiony generator wniosków do programu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Link do strony z generatorem wniosków: www.aktywny.szs.pl

Informacje o programie znajdują się również na szs.pl link

Osoby, które przesłały wnioski do W-M SZS proszone są o założenia konta i ponowne wypełnienie wniosku w systemie. Zainteresowani programem powinni najpierw założyć konto w systemie programu i wypełnić dostępne tam wnioski, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu przesłać do biura W-M SZS: 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 lok.314.

Wacław Wasiela
Przewodniczący W-M SZS

Założenia programu [pobierz]
Informacje i wskazówki dot. programu [pobierz]


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż ruszył nabór do programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych 2017. Rekrutacja do programu przeprowadzona będzie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie wniosku w formie Ankiety umieszczonej na stronie: ason.szs.pl

Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o zarejestrowanie się na w/w stronie, wypełnienie wniosku, wydrukowanie go i przesłanie wraz z wymaganymi dokumentami i podpisami na adres W-M SZS: 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 lok.314 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2017 r.

Założenia programu [pobierz]


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie informuje, iż w naszym województwie w 2017 roku realizowany będzie Program: "Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo". Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 roku na adres W-M SZS: 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok. 314.

Załączniki:
1. ZMIANA! Założenia programu [pobierz]
2. ZMIANA! Wniosek [pobierz]
3. NOWOŚĆ! Oświadczenie nauczyciela [pobierz]


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, iż decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki został wybrany Operatorem Wojewódzkim programu Szkolny Klub Sportowy. Do programu zostały przyjęte 544 grupy.
W-M SZS jest w trakcie opracowywania dokumentacji niezbędnej do realizacji tego programu, która wkrótce zostanie zamieszczona na naszej stronie.

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż wszelkie informacje dotyczące programu SKS znajdują się w zakładce: Szkolny Klub Sportowy

Ze sportowym pozdrowieniem
Wacław Wasiela
Przewodniczący W-M SZS

NOWA lista szkół zakwalifikowanych do programu SKS [pobierz]


UWAGA

KIEROWNICY REJONÓW I REGIONÓW, ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy prosi o tworzenie komunikatów organizacyjnych i końcowych zgodnie z wymogami WMSZS. W przypadku, gdy dany komunikat nie będzie spełniał kryteriów nie zostanie umieszczony na stronie internetowej. Prosimy o stosowanie się do zaleceń

Wzór komunikatu organizacyjnego [pobierz]
Wzór komunikatu końcowego [pobierz]


Szanowni Państwo

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie z przyjemnością informuje, że dnia 14 listopada 2016 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Program pod nazwą: "Szkolny Klub Sportowy" jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną - Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zająć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w roku systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60- minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15- osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla jednej grupy. Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie dwie grupy. Nauczyciele realizujący program otrzymują wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł /brutto/ za jedną jednostkę ćwiczebną. Szkoły i gminy nieodpłatnie udostępniają sprzęt i obiekty sportowe, co jest traktowane jako wkład własny w realizację programu.

W związku z powyższym prosimy o składanie deklaracji o przystąpieniu do programu wraz z wypełnionym załącznikiem w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r. na adres e-mail: wmszs@szs.olsztyn.pl

Załącznik - Wykaz grup ćwiczebnych [pobierz]


UWAGA

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, iż w roku szkolnym 2016/2017 wszystkie placówki, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego wchodzącego w skład Kalendarza Imprez SZS zobowiązane są do zarejestrowania się do dnia 30.09.2016 roku w systemie SRS poprzez specjalną platformę internetową: www.srs.szs.pl

W celu ułatwienia Państwu rejestracji, przedstawiamy poniżej instrukcję SRS opracowaną przez Szkolny Związek Sportowy. [pobierz]


Nowa umowa-zlecenie dla opieki medycznej [pobierz]


UWAGA

KIEROWNICY REJONÓW I REGIONÓW, ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu terminów zawodów rejonowych i regionów ujętych w Regulaminie Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2016/2017. Przeprowadzenie zawodów niezgodnie z obowiązującymi terminami skutkować będzie brakiem ich dofinansowania ze strony WM SZS, a drużyny w nich uczestniczące nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu rozgrywek.


Ważna informacja dla organizatorów imprez

W związku ze zmniejszeniem dofinansowania imprez sportowych w roku 2014 Zarząd W-M SZS przypomina o przyjętych zasadach dotyczących finansowania sędziów oraz opieki medycznej na zawodach sportowych organizowanych przez nasze stowarzyszenie:

Sędziowie

 • Etap zawodów: rejon - do 3 sędziów (w przypadku udziału w rozgrywkach 2 drużyn - 2 sędziów)
 • Etap zawodów: półfinały - od 2 do 4 sędziów (w zależności od ilości drużyn)
 • Etap zawodów: baraże - 2 sędziów
 • Opieka medyczna

  Czas trwania zawodów

 • do 5 godz. - 50,00 złotych brutto
 • powyżej 5 godz. - 70 złotych brutto
 • Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zastosowania się do powyższych ustaleń i przekroczenia ustalonych limitów nadesłane dokumenty będą zwracane do powtórnego rozliczenia

  Aktualna lista wypłat ekwiwalentów sędziowskich [pobierz]

  Umowa-zlecenie dla opieki medycznej [pobierz]

  Aktualne stawki sędziowskie [pobierz]

  Aktualna lista zgłoszeniowa [pobierz]


  Uwaga kierownicy regionów i rejonów - organizatorzy imprez rejonowych i regionalnych!!

  Przypominamy o obowiązku nadsyłania komunikatów (organizacyjnych i końcowych) na poniższy adres e-mail: komunikaty.wmszs@gmail.com. Prosimy jednak o prawidłowe tytułowanie komunikatów - np. Mistrzostwa rejonu I w siatkówce dziewcząt SPG oraz odpowiednie zapisanie pliku (*.doc). Prosimy także o nadsyłanie jedynie informacji na temat imprez rejonowych, półfinałowych oraz barażów i finałów wojewódzkich. Komunikaty dotyczące imprez powiatowych, bądź innych - niższego szczebla niż imprezy rejonowe - nie będą publikowane na stronie internetowej W-M SZS w Olsztynie.