Informacje


UWAGA!!!
Informujemy ,że nagrody na Finały Wojewódzkie zamawia W-MSZS. Prosimy o kontakt organizatorów zawodów z biurem po odbiór banerów oraz ustalenie dostarczenia nagród tel 89-534-32-40
Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewski


"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"
Wszystkim , którzy uczestniczyli we Mszy Świętej i ostatniej drodze do wiecznego spoczynku Pana Wacława Wasieli -
długoletniego Przewodniczącego naszej organizacji składamy serdeczne podziękowania

Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewski
oraz pracownicy biuraZ przyjemnością informujemy,że Wiceprzewodniczący W-MSZS Jerzy Cimoszyński został Członkiem Komisji opiniującej oferty konkursowe, na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego .Zakresem tematycznym powołanej komisji jest rozwój kultury fizycznej .
Gratulujemy
Zarząd W-MSZSW związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Jako "sport zawodowy", o którym mowa w pkt 1, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Komisji UE, traktuje się uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku, gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Działalność sportowa polegająca na organizacji współzawodnictwa, zajęć, wydarzeń i imprez sportowych jest dopuszczalna w przypadku, gdy dotyczą one zawodników pobierających z tego tytuły wynagrodzenie lub stypendium, o którym mowa w ustawie o sporcie, lub będących członkami kadry narodowej, lub uczestniczących w rozgrywkach ligi zawodowej, ewentualnie w stosunku do dzieci i młodzieży jeżeli są organizowane przez odpowiedni polski związek sportowy.

Dodatkowo obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób, co uniemożliwia organizację zajęć poza obiektami sportowymi.


Adres

Ul.Kołobrzeska 13,
p. 314 10-444 Olsztyn

telefon

607 213 029 przewodniczący W-M SZS
lub 606 419 751
517-661-045 specjalista ds. SKS
503 983 190 księgowość

E-mail

wmszs@szs.olsztyn.pl

NIP

739-11-42-600

Regon

510286562

PKO SA

54 1240 5598 1111 0000 5030 9704