sksW związku z sytuacją panującą w naszym województwie zajęcia w ramach programu Szkolny Klub Sportowy zostają zawieszone
od soboty 27.02.2021 na dwa tygodnie.
Przewodniczący W-M SZS
Dariusz Marchlewski


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie z przyjemnością informuje, że został operatorem wojewódzkim Programu "Szkolny Klub Sportowy" w roku 2021, ogłoszonego przez Ministra Kultury , Dziedzictwa Narodowego i Sportu .

W Związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z pismem przewodnim i o składanie kompletu dokumentów udostępnionych na naszej stronie internetowej :Warmińsko –Mazurski Szkolny Związek Sportowy w terminie do 28 lutego 2021 r na adres : W-MSZS ul .Kołobrzeska 13/314 , 10-444 Olsztyn . Prosimy o wysyłanie kompletnych dokumentów oraz o wypełnienie dokładnie wszystkich danych . Program pod nazwą: "Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zająć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne: zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku, Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60- minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15- osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla jednej grupy w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2021 roku . Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie dwie grupy, z czego druga grupa powinna być dedykowana dziewczętom ( muszą one stanowić ponad 50% uczestników , dotyczy to szkół, w których dziewczęta stanowią przynajmniej 33% łącznej liczby uczniów ).W szkołach powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej. Nauczyciele realizujący program otrzymują wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł /brutto/ za jedną jednostkę ćwiczebną. Szkoły i gminy nieodpłatnie udostępniają sprzęt i obiekty sportowe, co jest traktowane jako wkład własny w realizację programu. Ze względu na sytuację epidemiczną dopuszcza się odstępstwa w realizacji zadań SKS :

Za zgodą Operatora Krajowego możliwe będzie przeprowadzanie Zajęć SKS z częstotliwością 1 raz w tygodniu ,w takich wypadkach czas trwania zajęć powinien wynosić 120 minut (dwie jednostki ćwiczebne ) Możliwe jest zmniejszenie częstotliwości przeprowadzania testów sprawnościowych Możliwe jest też zmniejszenie liczby uczestników w grupie SKS poniżej 15 uczniów , oraz zmniejszenie liczby godzin zajęć SKS .

Organy prowadzące szkołę ( lub Szkoły ) przystępujące do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2021 zobowiązane są do dofinansowania w kwocie 50 zł (jednorazowa opłata za cały rok uczestnictwa) za jedną grupę ćwiczebną Płatności należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Do dnia 01.03.2021 r Nr konta : 54 1240 5598 1111 0000 5030 9704

W związku z podniesieniem wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia SKS w roku 2021 automatycznie zmniejsza się ilość grup ćwiczebnych ,które można utworzyć w naszym województwie. Na chwilę obecną odstępujemy od możliwości tworzenia trzech grup w jednej szkole , o dwóch grupach decydować będzie ilość zgłoszeń Gmin do programu Program realizujemy w 21 powiatach i 105 zgłoszonych poprzez wstępną deklarację udziału gmin . Jeśli po zrekrutowaniu dokumentacji i zgłoszeń będzie możliwość ( zależy od ilości zgłoszeń ) Poinformujemy Państwa o możliwości utworzenia trzeciej grupy.

Ze sportowym pozdrowieniem Przewodniczący W-M SZS Dariusz Marchlewski

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia :
1. Umowa-zlecenie ( dwa egzemplarze , wypełnia i podpisuje nauczyciel )
2. Oświadczenie Zleceniobiorcy ( jeden egzemplarz, wypełnia nauczyciel )
3.Załącznik nr 1 ( dwa egzemplarze , wypełnia i podpisuje nauczyciel)
4.Porozumienie o współpracy ( dwa egzemplarze , wypełnia organ prowadzący szkołę ( lub Dyrekcja szkoły )
5.Zgłoszenie szkoły do programu

W dokumentach do pobrania dostępne są również
1.zgoda na udział w zajęciach dla osób pełnoletnich - zgoda i podpis uczestnika
2.zdoda na udział w zajęciach dla osób nieletnich -zgoda i podpis rodzica.

.


Oświadczenie pełnoletniego uczestnika SKS

Umowa-zlecenie SKS - nauczyciel

Porozumienie o współpracy - szkoła ( organ prowadzący )

Zgłoszenie Szkoły do Programu

Załącznik nr 1 do umowy-zlecenia - nauczyciel

Zgoda uczestnika nieletniego - rodzica

Oświadczenie zleceniobiorcy - nauczyciel

Adres

Ul.Kołobrzeska 13,
p. 314 10-444 Olsztyn

telefon

607 213 029 przewodniczący W-M SZS
lub 606 419 751
535 858 422 specjalista ds. SKS
503 983 190 księgowość

E-mail

wmszs@szs.olsztyn.pl

NIP

739-11-42-600

Regon

510286562

PKO SA

54 1240 5598 1111 0000 5030 9704