sksUWAGA!!!

JESZCZE WIĘCEJ ZAJĘĆ SKS – OD TERAZ TRZY RAZY W TYGODNIU
Po wiosennym zawieszeniu spowodowanym sytuacją epidemiczną, Program Szkolny Klub Sportowy nabiera tempa. Coraz więcej grup wraca na nasze zajęcia. Dobra wiadomość jest taka, że w najbliższym czasie zajęć SKS będzie jeszcze więcej niż przed COVID’owym lockdownem. Decyzją Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu możliwe będzie odrobienie zajęć, które zostały odwołane i organizacja SKSów TRZY RAZY W TYGODNIU.

Analiza testów sprawności fizycznej SKSiaków, przeprowadzona przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, pokazuje, że przez ostatni, pandemiczny rok znacząco pogorszyły się wyniki. Szczególnie w próbach szybkościowych i wytrzymałościowych. Z badań socjologicznych wynika, że mniejsza aktywność fizyczna, w porównaniu do lat ubiegłych, ma wpływ na zwiększenie dolegliwości zdrowotnych, też w sferze emocjonalnej.

Trzecia godzina zajęć SKS może być narzędziem do odwrócenia tego trendu. Każda możliwość podjęcia aktywności fizycznej może okazać się „na wagę złota” w kontekście poprawy sprawności i zdrowia uczestników Programu.

Trzecia godzina zajęć ma też pozwolić nauczycielom na odrobienie zaległości spowodowanych zawieszeniem Programu SKS w marcu i kwietniu. W tej chwili możliwa jest organizacja aktywności na wszystkich obiektach – otwartych, zamkniętych, na basenach i w terenie. Zajęcia, warunkowo, można też organizować dla grup liczących mniej niż 15 osób. Operator Programu zachęca prowadzących zajęcia do aktywizacji największej liczby uczniów wszystkich szkół. W tym roku planuje się możliwość prowadzenia zajęć również w wakacje.

Nowa funkcjonalność, pozwalająca planować i rozliczać trzecią godzinę zajęć, jest już aktywna w elektronicznym dzienniku Programu Szkolny Klub Sportowy.

Wszystkie zajęcia, które przypadły na okres zawieszenia programu (i dni świąteczne) są widoczne, jako odwołane (oznaczone różowym kolorem) i są możliwe do odrobienia. Aby odrobić dane zajęcia, należy na nie kliknąć i wybrać opcję „Wyznacz nowy termin”. Zajęcia można odrabiać w inny dzień, niż te zaplanowane w harmonogramie. Odrobione zajęcia są oznaczone kolorem pomarańczowym („odwołane z nowym terminem”) i można je uzupełnić tak jak standardowe, zaplanowane zajęcia. Harmonogram zajęć można zmienić w dowolnym monecie w edycji grupy (ikonka ołówka) w zakładce „Grupy ćwiczebne”.


WRACAMY NA HALE SPORTOWE I BASENY!

Czekaliśmy na ten moment! Przez ostatnie dwa tygodnie organizacja zajęć w Programie Szkolny Klub Sportowy była możliwa tylko na obiektach otwartych z zachowaniem limitu 25 uczestników. Teraz możemy wrócić też na sale gimnastyczne, hale sportowe i baseny. A limit osób uczestniczących w aktywnościach na obiektach otwartych zostaje podniesiony do 50 osób. To oznacza, że nauczyciele prowadzący zajęcia w Programie mają już do wykorzystania pełny wachlarz sportów.

Stosowne zmiany w przepisach wprowadziło Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

. Rozporządzenie utrzymuje obowiązki sanitarne, jakie musi spełnić organizator zajęć: - organizator zobowiązany jest do zapewnienia dezynfekcji sprzętu sportowego, a uczestnicy do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach - między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały się na obiekcie Dodatkowo, w zajęciach na basenach i obiektach zamkniętych mogą uczestniczyć tylko dzieci i młodzież do 18 roku życia, przy czym, zgodnie z treścią Rozporządzenia - „na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu.”

Zasady te obowiązują przynajmniej do 7 maja br.

Oczywiście, niezmiennie zgodę na organizację zajęć musi wyrazić zarządca danego obiektu. Dyrekcja szkoły w przypadku obiektów przyszkolnych lub Jednostka Samorządu Terytorialnego w przypadku obiektów samorządowych. Zajęcia MUSZĄ spełniać wszystkie wymagania sanitarne, o których wspomniano wyżej. Ciągle w drodze na zajęcia i z zajęć wszyscy muszą przestrzegać zasady DDM – dystans, dezynfekcja.

KOMUNIKAT

Po kilku tygodniach zawieszenia Programu Szkolny Klub Sportowy, na mocy postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, możemy wrócić na nasze, sportowe zajęcia. Jeszcze w ograniczonym zakresie i tylko na ściśle określonych zasadach.

Co najmniej do 25 kwietnia, możliwa jest organizacja zajęć sportowych na obiektach otwartych. Boiska przyszkolne, bieżnie lekkoatletyczne, Orliki, korty tenisowe, to miejsca, w których do aktywności fizycznej mogą wrócić uczestnicy Programu SKS. W/w Rozporządzenie nakłada pewne ograniczenia, których należy przestrzegać:

- w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób - taki jest limit dla osób przebywających na obiekcie
- organizator zobowiązany jest do zapewnienia dezynfekcji sprzętu sportowego, a uczestnicy do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach
- między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały się na obiekcie

Zgodę na organizację zajęć musi wyrazić zarządca danego obiektu. Dyrekcja szkoły w przypadku obiektów przyszkolnych lub Jednostka Samorządu Terytorialnego w przypadku obiektów samorządowych.

Od soboty, 17 kwietnia w elektronicznym dzienniku SKS zostaną przywrócone wszystkie funkcjonalności tak, żeby nauczyciele mogli planować zajęcia i raportować ich realizację.

Mimo że powrót do pełnej, stacjonarnej nauki w szkołach będzie możliwy, być może, dopiero za kilka tygodni, nauczyciele mogą już organizować zajęcia na otwartych obiektach i zachęcać do udziału w nich SKSiaki. Oczywiście zajęcia MUSZĄ spełniać wszystkie wymagania sanitarne, o których wspomniano wyżej. W drodze na zajęcia i z zajęć wszyscy muszą przestrzegać zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka. W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych.

Program Szkolny Klub Sportowy ma wspierać rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzież możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych. Ten cel jest szczególnie ważny w dobie pandemii COVID-19. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy wynika, że w związku z ograniczeniami w dostępie do różnych form aktywności, wynikającymi z m.in. unormowań prawnych, które mają na celu zapobieganie rozwojowi epidemii, wyraźnie spadła sprawność fizyczna naszych SKSiaków. Badania socjologiczne pokazują, że w wyniku mniejszej aktywności fizycznej, w porównaniu do lat ubiegłych, zwiększyła się ilość dolegliwości zdrowotnych, też w sferze emocjonalnej.

W tej sytuacji zajęcia prowadzone w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy mogą być narzędziem do odwrócenia tego trendu. Każda możliwość podjęcia aktywności fizycznej może okazać się „na wagę złota”. Nie bez powodu podkreśla się, że ruch to lek – a dodatkową dawkę tego naturalnego lekarstwa dzieci, młodzież otrzymują na zajęciach organizowanych w ramach Programu.

Sport ma szczególne zadanie w procesie normalizacji codziennej aktywności w okresie pandemii. Przy zachowaniu przygotowanych zasad reżimu sanitarnego, sport staje się nie tylko ważną inwestycją w zdrowie społeczeństwa. Podczas zajęć, uczestnicy pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego mają szansę rozwijać swoją sprawność fizyczną, zdrowie, pasję i odetchnąć choć trochę od ciężaru epidemii bawiąc się i rywalizując w sporcie – to bardzo ważne dla kondycji fizycznej i psychicznej.


KOMUNIKAT
W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dn. 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy o konieczności zawieszenia do 9 kwietnia 2021 roku realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy.

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego będzie dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy; ich organizowania bez udziału publiczności.

Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych, sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży, w świetle tych regulacji, nie jest możliwe.

W związku z powyższym, OD 20 MARCA BR., NIE BĘDZIE MOŻLIWA REALIZACJA PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY.

Od 20 marca możliwość dodawania zajęć w dzienniku elektronicznym będzie zablokowana. Wszystkie pozostałe funkcjonalności dziennika działają niezmiennie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji Programu, prosimy o kontakt z biurem Operatora Krajowego.


W związku z decyzją Rady Ministrów zajęcia w ramach programu Szkolny Klub Sportowy
zastają zawieszone do 28 marca 2021 r. W okresie od 01.03.- 28.03. 2021
nie ma możliwości prowadzenia zajęć oraz wprowadzania na platformę ( rozliczenia godzin pracy).
Przewodniczący W-M SZS
Dariusz Marchlewski


W związku z sytuacją panującą w naszym województwie zajęcia w ramach programu Szkolny Klub Sportowy zostają zawieszone
od soboty 27.02.2021 na dwa tygodnie.
Przewodniczący W-M SZS
Dariusz Marchlewski


Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie z przyjemnością informuje, że został operatorem wojewódzkim Programu "Szkolny Klub Sportowy" w roku 2021, ogłoszonego przez Ministra Kultury , Dziedzictwa Narodowego i Sportu .

W Związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z pismem przewodnim i o składanie kompletu dokumentów udostępnionych na naszej stronie internetowej :Warmińsko –Mazurski Szkolny Związek Sportowy w terminie do 28 lutego 2021 r na adres : W-MSZS ul .Kołobrzeska 13/314 , 10-444 Olsztyn . Prosimy o wysyłanie kompletnych dokumentów oraz o wypełnienie dokładnie wszystkich danych . Program pod nazwą: "Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zająć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne: zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku, Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60- minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15- osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla jednej grupy w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2021 roku . Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie dwie grupy, z czego druga grupa powinna być dedykowana dziewczętom ( muszą one stanowić ponad 50% uczestników , dotyczy to szkół, w których dziewczęta stanowią przynajmniej 33% łącznej liczby uczniów ).W szkołach powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej. Nauczyciele realizujący program otrzymują wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł /brutto/ za jedną jednostkę ćwiczebną. Szkoły i gminy nieodpłatnie udostępniają sprzęt i obiekty sportowe, co jest traktowane jako wkład własny w realizację programu. Ze względu na sytuację epidemiczną dopuszcza się odstępstwa w realizacji zadań SKS :

Za zgodą Operatora Krajowego możliwe będzie przeprowadzanie Zajęć SKS z częstotliwością 1 raz w tygodniu ,w takich wypadkach czas trwania zajęć powinien wynosić 120 minut (dwie jednostki ćwiczebne ) Możliwe jest zmniejszenie częstotliwości przeprowadzania testów sprawnościowych Możliwe jest też zmniejszenie liczby uczestników w grupie SKS poniżej 15 uczniów , oraz zmniejszenie liczby godzin zajęć SKS .

Organy prowadzące szkołę ( lub Szkoły ) przystępujące do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2021 zobowiązane są do dofinansowania w kwocie 50 zł (jednorazowa opłata za cały rok uczestnictwa) za jedną grupę ćwiczebną Płatności należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Do dnia 01.03.2021 r Nr konta : 54 1240 5598 1111 0000 5030 9704

W związku z podniesieniem wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia SKS w roku 2021 automatycznie zmniejsza się ilość grup ćwiczebnych ,które można utworzyć w naszym województwie. Na chwilę obecną odstępujemy od możliwości tworzenia trzech grup w jednej szkole , o dwóch grupach decydować będzie ilość zgłoszeń Gmin do programu Program realizujemy w 21 powiatach i 105 zgłoszonych poprzez wstępną deklarację udziału gmin . Jeśli po zrekrutowaniu dokumentacji i zgłoszeń będzie możliwość ( zależy od ilości zgłoszeń ) Poinformujemy Państwa o możliwości utworzenia trzeciej grupy.

Ze sportowym pozdrowieniem Przewodniczący W-M SZS Dariusz Marchlewski

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia :
1. Umowa-zlecenie ( dwa egzemplarze , wypełnia i podpisuje nauczyciel )
2. Oświadczenie Zleceniobiorcy ( jeden egzemplarz, wypełnia nauczyciel )
3.Załącznik nr 1 ( dwa egzemplarze , wypełnia i podpisuje nauczyciel)
4.Porozumienie o współpracy ( dwa egzemplarze , wypełnia organ prowadzący szkołę ( lub Dyrekcja szkoły )
5.Zgłoszenie szkoły do programu

W dokumentach do pobrania dostępne są również
1.zgoda na udział w zajęciach dla osób pełnoletnich - zgoda i podpis uczestnika
2.zdoda na udział w zajęciach dla osób nieletnich -zgoda i podpis rodzica.

.


Oświadczenie pełnoletniego uczestnika SKS

Umowa-zlecenie SKS - nauczyciel

Porozumienie o współpracy - szkoła ( organ prowadzący )

Zgłoszenie Szkoły do Programu

Załącznik nr 1 do umowy-zlecenia - nauczyciel

Zgoda uczestnika nieletniego - rodzica

Oświadczenie zleceniobiorcy - nauczyciel

Adres

Ul.Kołobrzeska 13,
p. 314 10-444 Olsztyn

telefon

607 213 029 przewodniczący W-M SZS
lub 606 419 751
517-661-045 specjalista ds. SKS
503 983 190 księgowość

E-mail

wmszs@szs.olsztyn.pl

NIP

739-11-42-600

Regon

510286562

PKO SA

54 1240 5598 1111 0000 5030 9704